INWENTARYZACJE  
 

Opracowujemy szczegółowe inwentaryzacje budowlane wszystkich rodzajów budynków w tym: mieszkalnych, produkcyjnych, usługowych, wielorodzinnych i gospodarczych.

Przygotowujemy inwentaryzacje dla potrzeb:

  • projekt rozbudowy i nadbudowy;
  • projekt wnętrz;
  • zmiana funkcji użytkowania;
  • weryfikacja powierzchni (w tym powierzchni użytkowej) pomieszczeń, mieszkań, obiektów usługowych;
  • ustanowienie odrębności lokalu mieszkalnego;
  • legalizacja samowoli budowlanej.

Sporządzamy również inwentaryzacje konserwatorskie obiektów wpisanych do Krajowego rejestru zabytków oraz wpisanych do Gminnej ewidencji zabytków.

Podstawowa inwentaryzacja przez nas opracoywana zawiera rzuty, przekroje, elewacje, opis techniczny, i dokumentację fotograficzną, w zależności od potrzeb wykonujemy również opinie lub ekspertyzy techniczne.

Nasze opracowania spełniają wymogi nakładane przez Powiatowy Nadzór Budowlany i Wydziały Architektoniczno-Budowlane co do zakresu i formy inwentaryzacji budowlanej, oraz Wydział Konserwatorski na potrzeby inwentaryzacji konserwatorskiej.
Posługujemy się profesjonalnym sprzętem mierniczym i fotograficznym.

Przygotowujemy  opinie architektoniczne i konstrukcyjne dotyczące stanu technicznego inwentaryzowanych budynków. W razie konieczności możemy wykonać odkrywki elementów konstrukcyjnych niezbędnych do przygotowania opinii.